Algemene Voorwaarden Brambooth Photo & Film

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Brambooth: de eenmanszaak Brambooth Photo & Film, gevestigd te (4615 EV) Bergen op Zoom,

aan de Bernadettestraat 8 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 70303975.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brambooth een overeenkomst is

aangegaan of wenst aan te gaan.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die

met Brambooth een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.5 Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Brambooth en de opdrachtgever, tot het leveren

van diensten door Brambooth aan de opdrachtgever.

1.6 Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, met betrekking tot foto- en videografie en

aanverwante diensten. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail

en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie

voldoende vaststaat.

1.8 Partijen: Brambooth en de opdrachtgever samen.

1.9 Website: https://www.brambooth.com.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Brambooth gedane aanbiedingen,

uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk

tussen partijen zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing

wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst en/of meerwerk voortvloeit.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop- of leverings)voorwaarden van de opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden

worden door Brambooth niet geaccepteerd.

2.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Brambooth is van toepassing.

Brambooth kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden

deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten

aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de

gewijzigde algemene voorwaarden kunnen dan geen rechten worden ontleend.

2.4 Wijzigingen zijn bindend, nadat deze schriftelijk door Brambooth van toepassing zijn verklaard met

toezending van de algemene voorwaarden. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst met

Brambooth te ontbinden indien hij/zij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging(en).

Dit geldt niet voor opdrachtgevers, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf. Zij zijn gehouden

de wijzigingen te accepteren.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de

overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg

treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te

komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht

genomen.

2.6 Indien Brambooth op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene

voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Een uitgebrachte offerte door Brambooth is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien

er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is

uitgebracht.

3.2 Een aanbod van Brambooth wordt schriftelijk aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden

dit onmogelijk maken.

3.3 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie en/of

gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de

heersende omstandigheden, heeft Brambooth het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden

aan te passen. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de door Brambooth gedane

aanbieding. Brambooth is niet verplicht de juistheid van door de opdrachtgever of derden verstrekte

informatie te toetsen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Brambooth niet tot het verrichten van een gedeelte van

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Brambooth kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de

opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Brambooth gedane aanbieding

heeft geaccepteerd. Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever - al dan niet op ondergeschikte

punten - afwijkt van het aanbod van Brambooth, komt de overeenkomst tot stand zodra Brambooth

uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.2 Als de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Brambooth een opdracht

verstrekt, is Brambooth pas aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de

opdrachtgever heeft bevestigd.

4.3 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Brambooth of zodra Brambooth -

zonder bezwaar van de opdrachtgever - met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.

4.4 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen

partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen

termijnen binnen de overeenkomst door Brambooth worden overschreden, hetgeen als overmacht

wordt beschouwd.

4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van

de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Brambooth de

opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg

overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Brambooth bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt

uitgevoerd.

5.2 Brambooth zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen

van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Brambooth gebruikelijk werkt. Brambooth heeft

echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden

aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Brambooth kan daarom niet aansprakelijk worden

gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de

opdrachtgever.

5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Brambooth naar zijn oordeel

nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in

gewenste vorm en gewenste wijze aan Brambooth te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de

overeenkomst benodigde informatie niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Brambooth

is verstrekt, heeft Brambooth het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de

vertraging voortvloeiende (extra) kosten en uren in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Brambooth zo gunstig mogelijk te

maken. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en

wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.6 Indien voor de foto- of videografie op de door de opdrachtgever gewenste locatie speciale

toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor

deze toegang en vergoeding. De opdrachtgever is gehouden Brambooth toegang te verschaffen tot de

locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen

diensten door Brambooth zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen,

aansluitingen en de door Brambooth benodigde materialen.

5.7 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Brambooth worden uitgevoerd, zijn slechts als

indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert

dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Brambooth op en is geen grond voor ontbinding van de

overeenkomst.

5.8 Brambooth is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de

opdrachtgever, de overeengekomen werkzaamheden (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden,

indien dit naar het oordeel van Brambooth wenselijk is.

5.9 Brambooth heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in

fasen wordt uitgevoerd kan Brambooth de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase

behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.10 Brambooth heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor

betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de opdrachtgever niet wordt voldaan, is

Brambooth niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft hij het recht de overeenkomst

op te schorten.

5.11 Brambooth levert de door de opdrachtgever geselecteerde, maar de door Brambooth bewerkte

foto’s als eindproduct. In geval van video-opnamen levert Brambooth de door hem geselecteerde en

bewerkte beelden als eindproduct. Brambooth bewerkt foto’s en video-opnamen naar eigen inzicht en

idee. Indien Brambooth foto’s en/of video-opnamen ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt,

heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze bewerkingsronde. Indien de opdrachtgever extra

bewerkingen wil laten uitvoeren, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en uren voor

rekening van de opdrachtgever. Bij geen bericht binnen 10 dagen mag Brambooth de foto’s en/of

video-opnamen als deugdelijk opgeleverd beschouwen en heeft Brambooth het recht de opdracht

volledig te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

5.12 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan foto’s en/of

video-opnamen. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het

toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.

5.13 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde

digitale bestanden.

5.14 Brambooth heeft het recht om de klantnaam, het project, de verrichte diensten als referentie of

voorbeeld te mogen noemen of gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor

enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen

ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Artikel 6. Levering

6.1 Brambooth hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.2 Bij overschrijding van een (op)levertermijn door Brambooth dient de opdrachtgever Brambooth in

gebreke te stellen, waarbij Brambooth alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de foto’s/videoopnamen

(op) te leveren. Brambooth is nimmer gehouden tot vergoeding van hieruit voortvloeiende

schade. Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn

voor de (op)levertermijn, vangt de termijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens

aan Brambooth heeft verstrekt. Oplevering is als definitief te beschouwen na betaling van alle facturen

door de opdrachtgever. Wijzigingen na oplevering wordt als meerwerk beschouwd.

6.3 Brambooth levert de beelden in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale

beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén

standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto / video te verwijderen of

te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van

oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

6.4 Brambooth biedt geen inzage in niet geleverde beelden of ruwe-bestanden, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen.

6.5 Brambooth levert foto- en videobestanden digitaal.

6.6 De opdrachtgever kan de foto’s vanuit een online galerij selecteren en uiteindelijk de door

Brambooth bewerkte foto’s via de online galerij downloaden, tenzij anders overeengekomen.

6.7 Foto’s en video-opnamen worden niet eerder geleverd na het voldoen van volledige betaling van

het totaalbedrag door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen die Brambooth hanteert zijn in euro’s, exclusief btw voor zakelijke opdrachtgevers.

inclusief btw voor consumenten en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-,

verblijfs-, bezorg-, verzend-, druk-, en administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders

vermeld of anders overeengekomen.

7.2 Brambooth behoudt zich het recht voor om zijn prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen

van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de

opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat.

Prijsverhogingen ten gevolge van wet- en regelgeving is hierbij uitgesloten.

7.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Brambooth gerechtigd de prijs hierop

aan te passen en te verhogen.

7.4 Indien Brambooth een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Brambooth

niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst

blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate

onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan

Brambooth, dat in redelijkheid niet van Brambooth kan worden gevergd dat Brambooth de

overeengekomen opdracht verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever

is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 8. Betaling en incasso

8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum.

8.2 Brambooth behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere

zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen. In geval van bruidsfoto- en videografie is

de opdrachtgever te allen tijde verplicht een aanbetaling van 50% te voldoen.

8.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder

aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5 Bij niet tijdige of niet volledige betaling is Brambooth gerechtigd de uitvoering van de

overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te

ontbinden.

8.6 In geval van niet tijdige of niet volledige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim

en heeft Brambooth zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag

tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

8.7 Brambooth is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat

een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een

minimum van € 100,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke

proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich

hier niet tegen verzetten.

8.8 In afwijking van hetgeen in de leden zes en zeven bepaald zullen consumenten eerst een

schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag

van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting

te voldoen, voordat de consument in verzuim komen te verkeren.

8.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de

consument in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor

consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

– 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-

– 10% over de volgende € 2.500,-

– 5% over de volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.10 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Brambooth ten eerste in mindering

gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst

openstaan.

8.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk

aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.


Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 Brambooth is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke

tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

– in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;

– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een

deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1 Brambooth heeft het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, tot het

moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien

Brambooth kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat

de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening

van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.

10.2 Brambooth is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit

artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn

dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

niet langer kan worden gevergd.

10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke

tussenkomst.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brambooth op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10.5 Brambooth behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk

voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.


Artikel 11. Overmacht

11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Brambooth niet kan

worden toegerekend of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Brambooth

kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van hemzelf of ingeschakelde

derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, (extreme)

weersomstandigheden, vertragingen onderweg, epidemieën en pandemieën, beperkingen van

overheidswege, vertraging aan de zijde van de bij de uitvoering betrokken derde partijen, calamiteiten

en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, dan is Brambooth

gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te

wijten is aan schuld van Brambooth en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor rekening kan komen van Brambooth. Naast deze uitleg van overmacht uit

hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten

komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Brambooth geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Brambooth niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

11.3 In geval van overmacht zal Brambooth zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te

voorzien in een alternatieve oplossing.

11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Brambooth

gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Brambooth gerechtigd om het reeds

nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te

voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van

aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder

rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op

enige schadevergoeding.

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst / annulering

12.1 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van Brambooth of de

opdrachtgever dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Brambooth.

12.2 Indien het door Brambooth uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn

diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien,

ook al wordt het bedrijf van Brambooth op enigerlei wijze voortgezet.

12.3 In geval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan

wenst te annuleren is hij/zij aan Brambooth een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede

een door Brambooth nader te bepalen annuleringsvergoeding verschuldigd. Deze

annuleringsvergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst.

Brambooth is gerechtigd voornoemde annuleringsvergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte

kosten, als volgt in rekening te brengen:

Portretfoto- en videografie en brandingfoto- en videografie

– 25% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de

uitvoering door Brambooth;

– 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van

de uitvoering door Brambooth of in geval van no show.

Bruidsfoto- en videografie

- 50% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de

uitvoering door Brambooth;

- 100% van het overeengekomen totaalbedrag bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van

de uitvoering door Brambooth.

Indien er door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt de aanbetaling te allen tijde als

annuleringsvergoeding. In alle gevallen dient de opdrachtgever naast de annuleringskosten tevens de

kosten van derden te voldoen.

12.4 Indien Brambooth de uitvoering van de overeenkomst dient uit te stellen wegens ziekte of

calamiteiten, valt dit onder overmacht en is Brambooth niet gehouden tot een (schade)vergoeding aan

de opdrachtgever. Brambooth zal indien nodig en mogelijk zorgdragen voor een vervangende fotoen/

of videograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

12.5 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte, (extreme)

weersomstandigheden, gesloten luchtruim in geval van drone-opnames en calamiteiten, het

onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe

datum overeengekomen worden.

12.6 In geval van annulering is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door Brambooth. De

opdrachtgever is in dit geval gehouden het resterende bedrag per direct te voldoen aan Brambooth.

12.7 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal

Brambooth vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

12.8 Brambooth is gerechtigd alle reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met

de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een toerekenbare

tekortkoming van Brambooth, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de

overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Brambooth voor enkel en alleen de directe schade, beperkt

tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke

van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de

aansprakelijkheid op heeft.

13.2 Brambooth is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend

verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brambooth aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Brambooth kan worden

toegekend;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als

bedoeld in dit artikel.

13.3 Aansprakelijkheid van Brambooth voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, letselschade,

immateriële schade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4 Brambooth is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

– het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen

verplichtingen;

– een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;

– aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever

zijn verstrekt;

– het ontbreken van informatie, gegevens en/of (digitale) bestanden of het verloren gaan van

informatie, gegevens en/of (digitale) bestanden die Brambooth aan de opdrachtgever heeft

geleverd;

– kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Brambooth

zijn geleverd;

– het niet of niet tijdig controleren van de door Brambooth aangeleverde foto’s en/of videoopnamen

door de opdrachtgever voorafgaand aan de (op)levering;

– gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;

– het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Brambooth door de

opdrachtgever of derden;

– fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;

– overschrijding van uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen, ongeacht welke reden die

daaraan ten grondslag ligt;

– schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich

onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Brambooth en/of

de opdrachtgever;

– schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op

intellectuele eigendomsrechten van derden;

– tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de

opdrachtgever;

– fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

13.5 Elke aansprakelijkheid van Brambooth vervalt in ieder geval door het enkele verloop van één jaar

vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

13.6 Brambooth heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de

opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

13.7 Brambooth is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De

opdrachtgever zal Brambooth vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van

derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.

13.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Brambooth en indien

dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Klachten

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen

schriftelijk binnen 10 dagen na (op)levering, uitvoering of verzending, dan wel binnen 10 dagen na

ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet

eerder had kunnen ontdekken, bij Brambooth te zijn ingediend.

14.2 Klachten schorten de betalingstermijn van de opdrachtgever niet op.

14.3 Indien een klacht niet binnen de daarvoor bedoelde termijn aan Brambooth is gemeld, wordt de

overeenkomst geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen voor het niet direct melden zijn voor

rekening en risico van de opdrachtgever.

14.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met

betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

14.5 Brambooth dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde

het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Brambooth in

overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken.

14.6 De opdrachtgever heeft nimmer recht op volledige restitutie van het overeengekomen en/of

betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is altijd de keuze van Brambooth.


Artikel 15. Intellectuele eigendomsrecht

15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van

intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en

het auteursrecht, toe aan Brambooth. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden

door een depot of registratie, is uitsluitend Brambooth daartoe bevoegd.

15.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk

aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden

waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van

overdracht wordt het gebruik van fotografisch- en videografisch werk door de opdrachtgever geregeld

in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Brambooth te allen tijde gerechtigd om zijn

(bedrijfs)naam of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet

toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van

Brambooth openbaar te maken of te verveelvoudigen.

15.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Brambooth tot

stand gebrachte tekeningen, illustraties, prototypes, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen,

moodboards, fotografische beelden, (audio en video)beelden, en andere materialen of (elektronische)

bestanden eigendom van Brambooth, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand

zijn gesteld.

15.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Brambooth jegens elkaar

een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, bestanden en gegevens, behoudens de

wettelijk gestelde bewaarplicht.

15.6 De opdrachtgever vrijwaart Brambooth tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op

schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

15.7 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Brambooth heeft Brambooth recht op een

vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor

een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 16. Licentie fotografisch werk / videografisch werk

16.1 Brambooth verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar

licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s / video-opnamen te verveelvoudigen en openbaar te

maken en overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er voor de bestemming geen

afspraken gemaakt, dan blijft de licentie beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is

verstrekt. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al zijn/haar financiële

verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd

verleent, tenzij Brambooth anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend

door Brambooth, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.

16.2 De opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn/haar eigen

licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Brambooth voor

het inzenden van foto’s en video-opnamen ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

16.3 Brambooth heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de

foto’s en video-opnamen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder

begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en

beursmaterialen.

16.4 Het is de opdrachtgever zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Brambooth niet

toegestaan om foto’s en video-opnamen te bewerken of aan te passen, waaronder begrepen maar

niet beperkt tot het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes. Brambooth kan aan

deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

16.5 De naam van Brambooth dient duidelijk bij een gebruik van fotografisch werk / videografisch werk

te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk / videografisch werk in de

publicatie te worden opgenomen.


Artikel 17. Vertrouwelijkheid en privacy

17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of

redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen

enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot

bekendmaking verplicht, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, indien

de opdrachtgever toestemming heeft gegeven of indien Brambooth voor zichzelf optreedt in

een (civiele of straf)procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel

waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien

deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Brambooth verstrekt, zal Brambooth te allen tijde

zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving,

waaronder maar niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17.4 Brambooth mag persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend gebruiken in het

kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële

doeleinden. Het is Brambooth niet toegestaan om persoonsgegevens van de opdrachtgever te

verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.


Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Brambooth en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.

18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale

wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

18.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brambooth is gevestigd is, behoudens

dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen

tussen partijen. Voor consumenten is tevens de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd

tot geschilbeslechting.